نویسنده = محمد امین محمدپور
تعداد مقالات: 2
1. بررسی و تحلیل مضمون و درون‌مایه در ترانه‌های عاشقانۀ محلی ایرانی

دوره 11، شماره 39، تابستان 1400، صفحه 57-74

غلامرضا ستوده؛ علی اصغر باباصفری؛ محمد امین محمدپور


2. مقایسۀ تحلیلی مناجات‌های خمسۀ نظامی و امیرخسرو دهلوی

دوره 7، شماره 23، تابستان 1396، صفحه 9-20

محمد امین محمدپور؛ علی اصغر بابا صفری؛ نرگس خانی