نویسنده = منصوره بصیرپور
تعداد مقالات: 2
1. تحیر و تداعی های آن در غزلیات بیدل دهلوی

دوره 8، شماره 29، زمستان 1397، صفحه 9-28

منصوره بصیرپور؛ ایرج مهرکی


2. خاستگاه تصاویر اجتماعی – سیاسی در شعر صائب تبریزی

دوره 6، شماره 20، پاییز 1395، صفحه 21-30

ایرج مهرکی؛ منصوره بصیرپور